Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Versie 20180519

Skoledo B.V.
Paxtonstraat 3p
8013 RPZwolle
KvK-nummer: 65138341
Btw-nummer: NL855995208B01

 

Artikel 1. Definities

 1.  Student: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Skoledo B.V. een Studie-overeenkomst sluit;
 2. Inschrijving: De rechtsverhouding waarbinnen Skoledo B.V. zich verbindt om de Student toegang tot de E-learning en de hier gepresenteerde informatie te verschaffen middels een Account;
 3. Studie-overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Skoledo B.V. en een student die de student het recht geeft om, tegen betaling van het geldende inschrijftarief, gedurende de contractsduur de overeengekomen toegang te ontvangen;
 4. Account: De combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee toegang verkregen wordt tot de website www.skoledo.com;
 5. Website: De website www.skoledo.com welke wordt beheerd door Skoledo B.V.;
 6. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden;

Artikel 2. Toepasbaarheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Studie-overeenkomsten en offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Skoledo en een rechtspersoon.
 2. Door het aangaan van de Studie-overeenkomst verklaart De Student zich bekend en akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Eventuele eigen algemene voorwaarden van de Student en/ of rechtspersoon zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de Studie-overeenkomst en de verhouding tussen Skoledo B.V. en Student/ rechtspersoon.
 4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skoledo B.V. is de Student niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de Studie-overeenkomst aan derden over te dragen.
 5. Skoledo B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Skoledo B.V. zal een voorgenomen wijziging bekend maken op de Website. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na deze bekendmaking.


Artikel 3. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de Website rusten rechten van intellectuele en/of industriële eigendom. Door het aangaan van een Studie-overeenkomst verkrijgt Student op geen enkele wijze enige dergelijk recht. De Student erkent dit ook.
 1. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Skoledo B.V. niet toegestaan om (eventueel: delen van) de inhoud van de Website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, scannen en/of anderszins te exploiteren, waaronder o.a. wordt verstaan: in meervoud printen, kopiëren, embedding of framing (op welke wijze dan ook), op andere wijze dupliceren, aan passen, wijzigen, bewerken, vertalen, archiveren, indexeren en/of rubriceren, verhuren, uit lenen, te sublicentiëren of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, publiekelijk voor dragen, of op andere wijze openbaar maken of verveelvoudigen, in welke vorm of op welke manier dan ook, tenzij anders overeengekomen.
 2. Op de Website kunnen verschillende handels- en merknamen, logo’s en andere tekens worden gebruikt, die beschermde woord- of beeldmerken zijn. Elk gebruik van deze handelsnamen, merktekens of daarop gelijkende symbolen is strikt verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) daarop.
 1. De Student garandeert Skoledo B.V. dat zij geen intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Skoledo B.V. of van door Skoledo B.V. geplaatste materialen zal schenden en voor zover De Student die schendt is zij volledig aansprakelijk voor alle schade die Skoledo B.V. daardoor of in verband daarmee lijdt en vrijwaart zij Skoledo B.V. voor alle schade.
   

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Skoledo B.V. streeft ernaar dat de informatie op de Website actueel, volledig en feitelijk juist is. De Student accepteert echter dat onjuistheden of onvolledigheden niet volledig uit te sluiten zijn. Skoledo B.V. is derhalve niet aansprakelijk voor schade die door De Student wordt geleden in geval van eventuele onjuistheden of onvolledigheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Skoledo B.V. Elk gebruik door De Student van deze informatie blijft derhalve volledig voor rekening en risico van De Student.
 1. Skoledo B.V. is niet aansprakelijk voor informatie op websites van derden die op enigerlei wijze met de Website zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks of metatags. Skoledo B.V. kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door De Student is of wordt geleden door of in verband met het gebruik (of de onmogelijkheid daarvan) van deze informatie, op welke wijze ook. Skoledo B.V. is evenmin aansprakelijk voor (de inhoud van de) informatie van derden die op enigerlei wijze via de Website worden aangeboden. Skoledo B.V. is niet aansprakelijk voor uitingen of adviezen op de Website afkomstig van derden, inclusief maar niet beperkt tot advertenties en overige (commerciële) uitingen opgenomen op de Website.
 1. Skoledo B.V. zal zich inspannen om vertraagde levering of vertraagde vernieuwing van de Website, welke niet (mede) te wijten is aan overmacht, te voorkomen en indien deze zich toch voordoen, deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 2. Schade dient na het ontstaan daarvan onverwijld door De Student aan Skoledo B.V. te worden gemeld, zodat laatstgenoemde de gelegenheid krijgt om eventuele uitbreiding van de schade te voorkomen en tijdig een behoorlijke expertise kan (doen) verrichten. Indien De Student zich niet aan het bepaalde in de Studie-overeenkomst houdt, komen latere uitbreidingen van de schade, daaronder mede begrepen kosten te voorkoming, beperking en vaststelling van de schade niet voor vergoeding in aanmerking. Schade die niet uiterlijk binnen vier (4) weken na ontdekking daarvan schriftelijk door De Student aan Skoledo B.V. is gemeld, zal niet worden vergoed.
 1. Indien Skoledo B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Skoledo B.V. beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de inschrijving.
   

Artikel 5. Overmacht

 1. Skoledo B.V. is niet aansprakelijk voor door De Student geleden schade indien sprake is van overmacht, waaronder in het kader van deze Algemene Voorwaarden mede wordt verstaan gevallen waarin Skoledo B.V. niet aan haar contractuele verplichtingen kan of heeft kunnen voldoen als gevolg van stroomstoringen, netwerkstoringen, computervirussen, het uitvallen van servers, het uitvallen van Ip of andere transits, hotspots, ontruimingen en evacuaties in het bedrijf of de bedrijfsomgeving van Skoledo B.V. en werkstakingen of andere acties door het personeel van Skoledo B.V., haar toeleveranciers of distributeurs daaronder begrepen.
 2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan één maand is ieder der partijen gerechtigd om de Studie-overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling te beëindigen, echter zonder schadevergoeding van Skoledo B.V. te kunnen eisen.
 3. Tevens hebben partijen gedurende de periode van overmacht het recht hun verplichtingen uit de Studie-overeenkomst op te schorten, tot het tijdstip waarop de uitvoering van de verplichtingen redelijkerwijze weer mogelijk wordt geacht. 

Artikel 6. Aanvang

 1. De Studie-overeenkomst komt digitaal tot stand, zodra Skoledo B.V. De Inschrijving per e-mail aan De Student heeft bevestigd. In de bevestiging wordt De Student onder meer gewezen op het Inschrijftarief en de duur van de Studie-overeenkomst. De Studie-overeenkomst vangt aan op de overeengekomen startdatum. Skoledo B.V. is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, een verzoek tot het aangaan van een Studie-overeenkomst te weigeren.
 2. De toegang tot de Website vangt aan op hetzelfde tijdstip als de Studie-overeenkomst.


Artikel 7. Betaling

 1. Betaling geschiedt per direct op de wijze die is aangegeven op de Website. Indien verschillende betalingsmogelijkheden worden geboden door Skoledo B.V., zal betaling plaats hebben conform de keuzemogelijkheid die De Student heeft gekozen.
 2. In verband met grotere groepen kan er ook gekozen worden om te betalen per factuur. Dit dient in dit geval geregeld te worden met Skoledo B.V. Indien in uitzonderlijke gevallen gefactureerd wordt, dan is de betalingstermijn 14 dagen.


Artikel 8. Website

 1. De Student is verantwoordelijk voor de aanschaf en beheer van apparatuur, verbindingen en programmatuur ter ontvangst en gebruik van de Website (zoals computers, internetverbinding) en is zich ervan bewust dat Skoledo B.V. ten dele afhankelijk is van de fabrikanten en ontwikkelaars van die apparatuur en programmatuur.
 2. Voor het gebruik van de Website kunnen bepaalde verbindingen, zoals data- of internetverbindingen, vereist zijn. De Student dient zelf zorg te dragen voor een werkende verbinding en draagt zelf de kosten daarvan.
 3. Skoledo B.V. verleent geen enkele garantie met betrekking tot ongehinderd gebruik, afwezigheid van belemmeringen, afwezigheid van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, onafgebroken of ongehinderde toegang tot de Website, noch enige andere garantie die niet expliciet in deze Algemene Voorwaarden is opgenomen.
 4. Skoledo B.V. zal de Website met zorg onderhouden en beveiligen. Zij kan echter niet garanderen dat er op geen enkele wijze schade kan worden veroorzaakt aan apparatuur of programmatuur van De Student. Skoledo B.V. is voor dergelijke schade niet aansprakelijk.
 5. De Student dient zich te onthouden van elk gebruik van de Website dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de belangen van Skoledo B.V., de tot de Skoledo B.V. behorende leveranciers, serviceproviders of andere gebruikers van de Website. In het bijzonder zal De Student de Website niet gebruiken op een manier die de Website en alle daaraan gekoppelde netwerken zou kunnen uitschakelen, overbelasten, benadelen, of die de gebruikerservaring van elke willekeurige gebruiker van de Website op negatieve wijze zou kunnen beïnvloeden.
 6. Skoledo B.V. behoudt zich het recht voor om de Website op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen, te onderbreken, bepaalde functies of functionaliteiten, rubrieken, diensten en/of leveranciers toe te voegen of te verwijderen, wezenlijk te veranderen, te vervangen of te laten vervallen.
 7. Skoledo B.V. is gerechtigd onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan en veranderingen aan te brengen in de wijze van gebruik van en de toegang tot de Website, waaronder mede begrepen procedurele en/of technische wijzigingen en/of wijzigingen in de inhoud en uiterlijke verschijningsvorm van de Website.
 8. Skoledo B.V. is gerechtigd om De Student met onmiddellijke ingang en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de toegang tot de Website te ontzeggen, indien en zodra zij redelijke gronden heeft om te vermoeden dat De Student de Website gebruikt op een wijze die in strijd is met het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, de wet of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 9. Een Account kan niet worden overgedragen aan een derde.


Artikel 9. Aanvullende bepalingen Studenten

 1. De Studie-overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar. In geval een van beide partijen de verplichtingen uit de Studie-overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt is de andere partij, na ingebrekestelling en onder verlening van een redelijke termijn voor nakoming, gerechtigd de Studie-overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Voor de website www.skoledo.com geldt dat er bij een Studie-overeenkomst geen sprake is van een stilzwijgende verlenging; de Studie-overeenkomst zal bij het bereiken van de expiratiedatum automatisch komen te vervallen.
 2. Indien De Student in verzuim is, komen alle kosten van gerechtelijke- en buitengerechtelijke incasso van het verschuldigde voor rekening van De Student en is hij zonder nadere sommatie of ingebrekestelling over openstaande bedragen een vertragingsrente verschuldigd aan Skoledo B.V. ter hoogte van de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat het verzuim intreedt tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
 1. Het recht om gebruik te maken van de Website en gebruik te maken van de aldaar opgenomen informatie mag niet aan derden worden overgedragen, in gebruik gegeven, verhuurd of op andere wijzen aan derden afgestaan worden, dan wel met derden gedeeld worden. Indien De Student handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde verbeurt hij een direct opeisbare en niet terugvorderbare boete van € 500,- onverminderd het recht van Skoledo B.V. volledige schadeloosstelling te eisen.
 2. Skoledo B.V. kan de Studie-overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. Bij beëindiging van de Studie-overeenkomst om welke reden of op welke grond dan ook, blijven alle bepalingen uit de Algemene Voorwaarden inzake de geheimhouding en intellectuele en industriële eigendom in stand.


Artikel 10. Privacy en persoonsgegevens

 1. De Student gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die De Student aan Skoledo b.v. verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde van Skoledo b.v.. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de studentenadministratie, orderadministratie en financiële administratie. Skoledo zal op een behoorlijke en zorgvuldige wijze persoonsgegevens verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. De Student heeft ten allen tijde het recht om de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door middel van een mail te sturen aan info@skoledo.com.
 3. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens door Skoledo b.v. op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 4. De student is op de hoogte van privacyverklaring van Skoledo, te vinden op: https://www.skoledo.com/privacy-en-cookieverklaring/

 

Artikel 11. Vertrouwelijke gegevens

 1. Alle informatie en gegevens die tussen Skoledo B.V. en De Student worden uitgewisseld of waarvan De Student anderszins kennis neemt, met inbegrip van overeengekomen tarieven en kortingen daarop, voorbereidende materialen, (innovatie)ontwikkelingen, bedrijfsgegevens, documentatie, formats, concepten, ontwerpen, beeldmaterialen, verkoopgegevens, know-how, software, cijfers, strategie-, marketing en promotieplannen, en overige gegevens daaraan gerelateerd van vertrouwelijke aard, dan wel waarvan De Student de vertrouwelijkheid in redelijkheid behoort te kennen, zullen door De Student als vertrouwelijk worden behandeld. De Student verbindt zich dergelijke informatie en gegevens niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skoledo B.V. aan derde(n) kenbaar te maken.

 

Artikel 12. Forum & rechtskeuze

 1. Op elke Studie-overeenkomst tussen Skoledo B.V. en De Student is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Abonnementsovereenkomst of de levering van Diensten worden in eerste instantie uitsluitend aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

Artikel 13. Bedenktijd en annulering

 1. De digitale inhoud van de online training/ e-learning wordt direct geleverd na aanvang van de Studie-overeenkomst tussen Skoledo B.V. en De Student. Bij het aangaan van de Studie-overeenkomst ziet De Student af van bedenktijd. De Student heeft geen bedenktijd op gekochte online trainingen.
 2. De student heeft onbeperkt toegang tot de aangekochte online training, tenzij anders vermeld op de website of overeenkomst. Online trainingen kunnen uit het assortiment gehaald worden. Dat wordt vier maanden voordat de online training offline gaat meegedeeld aan de nog deelnemende studenten. Zijn hebben dan dus nog 4 maanden de tijd om de online training af te ronden. Enkel bij technische problemen, kan een online-training tijdelijk niet gevolgd worden. Mocht de online training vanwege technische problemen binnen 14 dagen niet hervat kunnen worden, dan krijgt de Student het volledige bedrag terugbetaald binnen 14 dagen.

Artikel 14. Klachten

 1. Alle klachten worden door Skoledo zeer serieus genomen. U dient een klacht kenbaar te maken door een e-mail sturen naar info@skoledo.com. Wij nemen uw klacht dan in behandeling en zullen binnen een termijn van 2 weken uw klacht afhandelen. Mocht de klacht niet binnen 2 weken afgehandeld kunnen worden, dan wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld met een indicatie hoe lang het dan gaat duren. De ontvangst van de klacht wordt door Skoledo binnen één week schriftelijk bevestigd aan de indiener. De klacht zal uiteraard vertrouwelijk behandeld worden. De klacht wordt geregistreerd en zal bewaard worden.

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SKOLEDO B.V. ZIJN BESCHIKBAAR OP www.skoledo.com