Privacy- en cookieverklaring

Allereerst Skoledo doet niets geks met je gegevens en zal ze al helemaal niet verkopen. Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk onder het mom ‘Wat u niet wil dat u geschiedt, doe dat ook de ander niet’. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 in overeenstemming met de AVG. Skoledo zal jouw persoonsgegevens dus verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. Door jouw persoonsgegevens op te geven via de website www.skoledo.com gaat jij ermee akkoord dat Skoledo deze gegevens overeenkomstig dit reglement gebruikt.

Skoledo b.v.  levert online trainingen. Bij Skoledo b.v. verwerken we persoonsgegevens om onze dienstverlening uit te kunnen oefenen. Deze persoonsgegevens deelt u zelf met ons of hebben wij gekregen van een organisatie in het kader van onze dienstverlening.  Zonder het verwerken van persoonsgegevens kan Skoledo b.v. geen dienstverlening aan haar opdrachtgevers bieden. Skoledo b.v. voldoet daarbij aan de geldende privacy wetgeving.

Skoledo b.v. is zich ervan bewust dat het verwerken van privacy gevoelige informatie invloed op jou kan hebben. Je moet er dus op vertrouwen dat Skoledo b.v. zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens. Skoledo b.v. zorgt bij het uitvoeren van al haar bedrijfsactiviteiten de grootst mogelijke aandacht aan jouw privacy wordt besteed.

Om duidelijkheid te geven over de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, kun jij de directie via info@skoledo.com benaderen die je helpt om jouw rechten uit te oefenen. Alle persoonsgegevens (behalve bankrekeningnummer) die Skoledo van jou heeft kun je ook zelf inzien wanneer bent ingelogd op Skoledo.com, op deze pagina: https://www.skoledo.com/mijn-account/edit-account/

Dit privacy statement heeft betrekking op de persoonsgegevens die door Skoledo b.v. als verwerkingsverantwoordelijke worden verzameld. Hoe wij jouw gegevens verzamelen, waarvoor wij ze gebruiken en hoe wij omgaan met jouw gegevens en jouw privacy, lees je in dit privacy statement.

Skoledo, gevestigd aan Paxtonstraat 3p, 8013 RP Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.skoledo.com, Paxtonstraat 3p, 8013 RP Zwolle, 038 – 4217688

Welke (persoons)gegevens verwerkt Skoledo?
De categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van de dienst of product die wij leveren en staan vermeld in het gegevensverwerkingsregister. Het zijn gegevens die jij zelf aan ons verstrekt, zoals bijvoorbeeld:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Geboortedatum
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Ter ondersteuning van onze dienstverlening, maakt Skoledo b.v. gebruik van derde partijen in de rol van verwerker. Met deze verwerkers heeft Skoledo b.v. verwerkersovereenkomsten gesloten waarin onder andere de door verwerkers te nemen beveiligingsmaatregelen met betrekking tot persoonsgegevens zijn opgenomen.

In dit privacy statement infomeren wij jou over de wijze waarop Skoledo als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring leggen we je graag uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en waar deze cookies voor dienen.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Wij kunnen je niet persoonlijk herleiden. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.

Social Media buttons
We willen het je graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan doormiddel van een aantal social media buttons. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield

Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Uitschakelen en verwijderen
Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Hoe krijgen wij jouw persoonsgegevens?
Skoledo kan jouw persoonsgegevens op verschillende manieren verkrijgen.

 • Als jij een bezoeker van onze website bent doe je dat anoniem. Hoera! Wij verzamelen alleen statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website. Wij ontvangen daarbij geen IP-adressen of andere persoonsgegevens.
 • Wanneer je het contactformulier invult of ons mailt krijgen we jou gegevens per mail binnen op info@skoledo.com
 • Als je student bent bij Skoledo b.v. bent, dan ontvangen wij veelal de gegevens direct van jezelf, omdat jij die zelf aan Skoledo b.v. verstrekt. Jij verstrekt ons dan naam, adres en geboortedatum ten behoeve van facturatie en het op naam zetten van certificaten en dipoma’s. Tevens weten we jouw studievoortgang, studiecijfers en evaluaties omdat jij toetsen maakt op Skoledo.com en evaluaties invult op Skoledo.com

Als jouw gegevens bij ons geregistreerd staan, dan heb je zelf die informatie aangeleverd en/of hebben wij die informatie van andere organisaties ontvangen, zoals opdrachtgevers en boekingssites. Indien Skoledo gegevens ontvangt van andere organisaties ben jij over deze verstrekking geïnformeerd door die organisatie of door Skoledo b.v. zelf.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
Skoledo b.v. kan haar bedrijfsactiviteiten alleen goed uitvoeren als Skoledo b.v. daarbij persoonsgegevens kan verwerken. Dat is nodig om gerichte informatie te kunnen geven over onze dienstverlening en producten aan opdrachtgevers, maar ook voor het uitvoeren van overeenkomsten met studenten en opdrachtgevers, en voor het begeleiden van studenten.

Je bent een Student bij  Skoledo b.v.

Skoledo heeft (persoons) gegevens van jou nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Met jouw persoonsgegevens kunnen wij bijvoorbeeld:

 • Jouw aanvraag beoordelen
 • Contact met jou opnemen
 • Je gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn
 • Contracten opstellen en verzenden
 • Corresponderen en telefoneren
 • Contact met jouw opnemen en bezoeken
 • Factureren
 • Betalingen afhandelen
 • Jou de mogelijkheid bieden een account aan te maken
 • Jou informeren over veranderingen in producten/ diensten

– Wettelijke grondslag:  Gerechtvaardigd belang
– Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Je hebt via onze website ons contact formulier ingevuld of je hebt ons een mail gestuurd

Het doeleinde waarom Skoledo jouw (persoons) gegevens nodig heeft, is om jouw vraag te kunnen beantwoorden en eventueel contact met jouw op te nemen.

– Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang
– Bewaartermijn: maximaal 14 dagen

Verstrekking gegevens aan derden?
Skoledo stelt geen gegevens beschikbaar aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer dat de wet dat vereist.

Naast het verstrekken van informatie aan onze opdrachtgevers, kan het nodig zijn in het kader van onze dienstverlening om persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Denk hierbij aan degene die wij eventueel inhuren voor het uitvoeren van onze dienstverlening (middels een verwerkingsovereenkomst) en bijvoorbeeld degene die onze financiële administratie verzorgt en IT leveranciers. Met dergelijke partijen maken wij goede afspraken voordat wij de gegevens aan hen verstrekken. Zij zijn verplicht de gegevens te beschermen en mogen die alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.

Op de website van Skoledo kunt u als service hyperlinks aantreffen naar websites van derden. Skoledo b.v. kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met jouw gegevens door die partijen. Lees hiervoor, indien aanwezig, het privacy statement van de betreffende site.


Hoe zorgt Skoledo b.v. voor (de beveiliging) van persoonsgegevens
In het register van verwerkingsactiviteiten van Skoledo b.v. is vastgelegd welke passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, corruptie of verlies.


Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Skoledo b.v. bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens zijn verkregen en worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer of korter te bewaren.

De bewaartermijn die Skoledo b.v. hanteert kunnen per doeleinde verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens verwijderd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn.

Voor de verschillende bewaartermijnen per doeleinde verwijzen wij je naar punt “Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens”.


Wat zijn jouw rechten?
In de Algemene Verordening Gegevensverwerking is een aantal specifieke rechten vastgelegd met betrekking tot de verwerking van (persoons)gegevens van natuurlijke personen.

Je kunt al jouw gegevens (behalve bankrekeningnummer) die wij van je hebben zelf inzien nadat je bent ingelogd op SKoledo.com, bij: https://www.skoledo.com/mijn-account/edit-account/  Je kunt bij ons een schriftelijk verzoek indienen om jouw eigen gegevens in te zien (recht om in te zien), te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen (recht om te wijzigen) of te verwijderen (recht tot verwijdering). Daarnaast kunt je bezwaar maken tegen het feit dat Skoledo b.v. jouw gegevens verwerkt (recht op bezwaar) en de verwerking van jouw gegevens laten beperken (recht op beperking van de verwerking). Tot slot kent de wetgeving het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Indien je opdrachtgever bent van Skoledo b.v. kun je ons ook laten weten dat persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden voor marketingactiviteiten.

De wettelijke termijn voor afhandeling van jouw verzoek is één maand. Skoledo b.v. streeft ernaar u binnen vijf werkdagen een reactie te sturen, na ontvangst van alle benodigde gegevens/documenten.


Datalekken
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van, of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. De inbreuk kan per ongeluk zijn of met opzet gebeuren.

Skoledo b.v. is verplicht om een datalek binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en bij degene(n) van wie de gegevens zijn en/of degene(n) die ze gebruiken. Die verplichting geldt niet wanneer het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt op de rechten en vrijheden van de betreffende personen.

Datalekken worden bij Skoledo b.v. altijd intern geregistreerd en beoordeeld. Per melding wordt vastgesteld welke actie er nodig is om de risico’s voor betrokkene(n) zo goed mogelijk te beperken.

Het is belangrijk dat alle vermoedens van een datalek die betrekking hebben op persoonsgegevens die door Skoledo worden verwerkt zo snel mogelijk bij Skoledo b.v. worden gemeld. Skoledo b.v. kan beoordelen of er sprake is van een datalek en actie ondernemen.


Wijzigingen van dit privacy statement
Skoledo b.v. houdt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. De wijzigingen zullen we in het privacy statement op onze webpagina bekendmaken. Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 18 mei 2018


Heeft u een klacht over het gebruik van (jouw) persoonsgegevens door Skoledo b.v.?
Bent u van mening dat Skoledo b.v. in het algemeen niet correct handelt bij de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dien dan een schriftelijk klacht in bij de directie: info@skoledo.com Levert een klacht niet het gewenste resultaat op? Dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Vragen of opmerkingen?
Heb je vragen of opmerkingen over het Privacy Statement van Skoledo b.v. over het verwerken van persoonsgegevens die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord? Of heb je suggesties of opmerkingen over de inhoud? Dan kun jij je wenden tot de directie.

Contactgegevens:

Skoledo b.v.
Paxtonstraat 3P
8013 RP Zwolle
Tel: 038-4217688
e-mail: info@Skoledo.com